Tisztelt Fogyasztó!

Amennyiben a Berlean Kft. webáruházából vásárolt termék hibás, az alábbi lehetőségek közül választhat:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön, mint Fogyasztó az Berlean Kft. webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az  Berlean  Kft. webáruház hibásan teljesít, ha a vásárolt termék a teljesítés (a vásárolt termék átvétele) időpontjában nem felel meg a szerződésben (ÁSZF) vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

Nem teljesít hibásan az  Berlean  Kft. webáruház, ha Ön a hibát a szerződéskötés (a termék webáruházban történő vásárlás esetében a megrendelés visszaigazolása) időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az  Berlean  Kft. webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon de legkésőbb 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az  Berlean  Kft. webáruház üzemeltetőjével szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket az Berlean  Kft. webáruházból vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Berlean  Kft. webáruház csak

akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Berlean  Kft. webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni az Berlean  Kft. webáruház részére.

Egyéb tudnivalók a kellékszavatossági jogai érvényesítéséről!

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 

A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, Ön köteles megfizetni az Berlean  Kft. webáruház részére.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Berlean  Kft. webáruház terhelik. Az Berlean  Kft. webáruház a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg az Ön részére. Ha a termék meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Berlean  Kft. webáruház e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz az Berlean  Kft. webáruház nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Ön részére történő visszaküldésének költségét is) Önt terhelik.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Amennyiben Ön a Polgári törvénykönyvben foglaltak alapján Fogyasztónak minősül (Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), a termék hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát (kellékszavatosság) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni az Berlean  Kft. webáruház részére.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • a gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Letölthető:  Kellékszavatosság, termékszavatosság bejelentő lap.